KONFERENCIJA SAVJETA ZA REGIONALNU SARADNJU

Orhan Usein-min

Socio-ekonomski uticaj Covid-19 na Rome na Zapadnom Balkanu

Usein: Stopa napuštanja škole romske djece povećana je za 11 posto, dok je svaki drugi Rom prijavio smanjen prihod zbog uticaja Covid-19

„Regionalne analize uticaja Covid-19 na Rome u regionu potvrdile su da su najveće (negativne) posljedice za Rome u oblasti zapošljavanja i obrazovanja. Tri od četiri romska djeteta nisu dobila pomoć tokom nastave putem interneta, niti od nastavnika niti od drugova i drugarica iz razreda, a stopa napuštanja škole je povećana za skoro 11 posto na regionalnom nivou, uglavnom zbog teške finansijske situacije porodica, jer je svaki drugi Rom prijavio smanjen prihod. Znajući s kojim se izazovima naši ljudi suočavaju, cilj Savjeta za regionalnu saradnju je da se poveća uključenost građana u promociju, oblikovanje i sprovođenje glavnih politika i procesa,“ rekao je Orhan Usein, šef kancelarije projekta „Integracija Roma“ Savjeta za regionalnu saradnju na otvaranju regionalne konferencije o društveno-ekonomskom uticaju Covid-19 na Rome na Zapadnom Balkanu, koja se održava danas u Beogradu.

Na konferenciji, koju je organizovao Savjet za regionalnu saradnju u okviru projekta „Integracija Roma“, okupilo se oko 70 predstavnika javnih institucija sa Zapadnog Balkana zaduženih za integraciju Roma, kao i predstavnika međunarodnih organizacija, civilnog društva, te Evropske unije i Savjeta za regionalnu saradnju, kako bi razgovarali o nalazima analize uticaja Covid-10 na Rome na Zapadnom Balkanu i tražili rješenja. Svrha analize je da se doprinese boljem razumijevanju društveno-ekonomskog uticaja Covid-19 na Rome u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva, stanovanja i diskriminacije.

„Naš je cilj da kroz glavne procese na kojima predano radimo, uključujući i digitalni i zeleni program, obezbjedimo da i grupe stanovništva u nepovoljnom položaju do kojih je teško doći imaju koristi od mjera. Naš je stav da Romi ne smiju biti izostavljeni iz ovih programa. Treba postojati sistemski pristup transformaciji u romskim zajednicama kako bi se obezbjedio bolji pristup obrazovanju putem interneta i sektoru reciklaže, a tako i preduslov za buduće zapošljavanje,“ rekla je Elda Kalaja, šefica kabineta generalne sekretarke Savjeta za regionalnu saradnju u svom uvodnom obraćanju.

Savjet za regionalnu saradnju, preko svog projekta „Integracija Roma“, uvodi nove pojmove za pojave koje naš region treba definisati i s njima se boriti, a to je anticiganizam, koji je Evropska unija jasno postavila kao cilj u borbi protiv društvene isključenosti Roma. Savjet za regionalnu saradnju će pomoći donosiocima odluka da priznavanje anticiganizma pretvore u efikasne
aktivnosti, kao i vladama Zapadnog Balkana da zajedno sa institucijama EU prate napredak i aktivnosti na jednakosti, uključivanju i učešću Roma.

„Svjesni smo da više ne možemo raditi kao i do sada. Naša podrška i politika se treba revidirati, a ta revizija treba obuhvatati različite oblasti, uključujući i promjenu redoslijeda prioriteta. Prioritet ostaje isti, ali hitnost zahtjeva usmjerenje na stvari koje trebaju biti prve na spisku. Nove oblasti, kao što su anticiganizam, digitalni i zeleni program, trebaju postati dio naših aktivnosti,“ rekla je Marta Garsija Fidalgo, koordinatorka za romske politike u Generalnoj direkciji Evropske komisije za politiku susjedstva i pregovore o proširenju.

Neda Korunovska, rukovodilac za aktivnosti zagovaranja u Kancelariji za romske inicijative Fondacije otvoreno društvo, dodala je da je nedavno istraživanje ove organizacije dokazalo da se ljudi koji rade u privatnom sektoru slažu da je većina Roma diskriminisana kao radna snaga čak i kada imaju iste kompetencije i vještine kao i drugi. „Pametan i inkluzivan rad preduzeća nije samo stvar korporativne društvene odgovornosti već i pametne ekonomske raznolikosti koja, kako je i dokazano, podržava kreativnost i inovacije”, rekla je Korunovska.

Analiza, koja je sprovedena u regionu Zapadnog Balkana, obuhvata podatke i na nivou regiona i na nivou pojedinačnih ekonomija. Analizom se ocjenjuje trenutna situacija u kojoj se Romi nalaze i pružaju se podaci za definisanje prilagođenih mjera koje se mogu uvrstiti u odgovarajuće politike i nove strategije integracije Roma.

Analizu možete preuzeti sa internet stranice projekat „Integracija Roma“ https://www.rcc.int/romaintegration2020/docs_archive [2].

Add a Comment

You must be logged in to post a comment