TIRANA: MINISTARSKI SASTANAK POVODOM REALIZACIJE POZNANJSKE DEKLARACIJE

leon-min

Leon Đokaj: Crna Gora na stabilnom putu unapređenja romskih prava

,,Cilj nam je da stvorimo bolji, socijalno pravedniji i solidarniji ambijent za život svih građana u Crnoj Gori nezavisno od njihove, etničke, religijske ili druge pripadnosti. Vjerujemo da bi Romi adekvatnim uključivanjem u društvene tokove mogli da doprinesu i ekonomskom razvoju naše zemlje. Naša obaveza je da osiguramo punu ravnopravnosr Roma i Egipćana u crnogorskom društvu i da dalje jačamo multietnički sklad i nastavimo da izgrađujemo interkulutralno društvo“, zaključio je Đokaj.

Na juče održanom Ministarskom sastanku za integraciju Roma u zemljama Zapadnog Balkana, prisustvovao je i predstavnik Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Leon Đokaj, koji je u ime ministra Mehmeta Zenke prisutne informisao o rezultatima Crne Gore u jednogodišnjem periodu od potpisivanja Dekalaracije iz Poznanja.

Na sastanku, čiji je domaćin bila vlada Albanije, a ko-organizator Regionalni savjet za saradnju (RCC), Đokaj se osvrnuo na preduzete obaveze i korake crnogorskih instutucija po pitanju afirmativnog zakonodavnog okvira i pravnog statusa Roma u Crnoj Gori, te pitanja stanovanja, zdravstvene zaštite, obrazovanja i odgovornog budžetiranja.

,,Unapređenje i zaštita prava manjina, odnosno manjinskih nacionalnih zajednica, pa tako i Roma, svakako da predstavlja preduslov za demokratiju i jačanje multikulturalizma i tolerancije u jednom društvu“ izjavio je Đokaj poslije uvodnih riječi.

On je kazao da Integracija Roma predstavlja jedan dugoročan proces, koji će se lakše i brže ostvariti kroz međusobnu saradnju država, te da sami ministarski sastanak, makar predstavljao i mali korak u tom pravcu, predstavlja značajan korak ka postizanju tog cilja.

 

Strateška dokumenta za integraciju Roma

Po riječima Đokaja, Crna Gora je postigla vidan napredak u razvoju i izgradnji stabilnog zakonodavnog okvira i institucionalnog sistema za ostvarivanje, zaštitu i unapređenje ljudskih prava i sloboda.  U tom kontekstu je pomenuo značaj izmjena i dopuna Zakona o manjinskim pravima i slobodama, kojim su stvoreni preduslovi za unapređenje rada postojećih institucija u cilju pružanja adekvatne podrške za ostvarivanje manjinskih prava i sloboda, te izgradnju građanske Crne Gore.

Leon Đokaj, na Ministarskoj konferenciji (prvi s desne strane) (Izvor: RCC)

,,Usvojena strateška dokumenta, kao što su Strategija manjinske poilitike, te treći strateški dokument koji je pri kraju ,,Strategija socijalne inkluzije Roma i Egipćana 2016 -2020“; te potpisivanje Deklaracije Zapadno balkanskih partnera o integraciji Roma u okviru procesa proširenja poznatog  kao Poznanjska deklaracija potpisana prošle godine, kao i rad na izradi novog, četvrtog strateškog dokumenta za socijalnu integraciju Roma i Egipćana u Crnoj Gori, predstavljaju čvrst garant opredijeljenosti Crne Gore po pitanju zaštite i unapređenja prava Roma“, poručio je Đokaj.

 

Postignuti rezultati u integraciji Roma

Crna Gora je postigla značajne rezultate u unapređenju položaja Roma i Egipćana. Međutim, iako je ostvaren vidan napredak, kaže Đokaj, još mnogo toga treba da se uradi kako bi se jaz, koji je veoma prisutan između Roma i ostalog dijela stanovništva, smanjio.

On je naveo primjer u oblasti obrazovanja gdje je, pored besplatnih udžbenika i besplatnog prevoza za sve učenike koji pripadaju romskoj populaciji, obezbijeđena i mjesečna stipendija za srednjoškolsce u  iznosu od 60 eura. Takođe,  za sve studente romske i egipćanske populacije, ova stipendija na mjesečnom nivou iznosi 150 eura.

Kao primjer dobre prakse, Đokaj je naveo i činjenicu da su od 2018. godine angažovani socijalni saradnici u oblasti obrazovanja. Oni su finansirani od strane Ministarstva prosvjete.

,,Danas imamo dvadeset i jednu osobu zapošljenu na taj način, od koji su šest pripadnici romske populacije.“

Što se tiče zdravstvene zaštite Roma i Egipćana, Đokaj je naveo da po istraživanju UNDP-a 2017, ova populacija je imala zdravstvenu zaštitu na nivou od 81%, dok naredne godine, prema istraživanju CEDEM-a, 90% Roma i Egipćana imaju zdravstveno osiguranje.

,,Prema poslednjim istraživanjima koje je pripremilo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa agencijom De Facto, 91% Roma i Egipćana u Crnoj Gori ima zdravstvenu zaštitu. Dakle, veoma blizu smo onoga što je težnja Poznanjske deklaracije“, izjavio je Đokaj.

Takođe, Đokaj je naveo interesantan podatak da je u  Crnoj Gori od 1999. godine, jednu četvrtinu stanovništva  činila romska populacija i interno raseljena i raseljena lica.

,,Od 120 000 građana koji su tražili utočište u Crnoj Gori, veliki broj pripadnika romske i egipćanske populacije je odlučilo da nastavi život u Crnoj Gori. Te stoga danas možemo da kažemo, da kada govorimo o pravnom statusu,  imamo riješeno pitanje maltene svih raseljenih i interno-raseljenih lica. U procesu imamo danas manje od 40 lica kojima treba da se pomogne u rešavanju njihovog pravnog statusa, odnosno obezbjeđivanja stalnog ili privremenog boravka“, objasnio je Đokaj.

Učesnici na Ministarskoj konferenciji u Tirani (Izvor: RCC)

,,Prema istraživanjima koje imamo, 96% Roma danas ima matične knjige, dok 84% Roma na nivou Crne Gore posjeduje ličnu kartu“, konstatovao je Đokaj.

 

Odgovorno budžetiranje za Rome

,,Možemo da kažemo da Crna Gora izdvaja budžetska sredstva za sve manjinske narode u zemlji“, izjavio je Đokaj na jučerašnjoj konferenciji, dodavši da pored Ministarstva za ljudska i manjinska prava, u Crnoj Gori funkcioniše i Fond za zaštitu ostvarivanje manjinskih prava koji se finansira sa 0.15 % tekućeg budžeta.

,,Takođe, u Crnoj Gori imamo i Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina (CEKUM), čiji budžet je od prilike 300 000 evra. Pored Romskog nacionalnog savjeta, postoji još pet nacionalnih Savjeta i za svaki se opredeljuju sredstva u iznosu od 100 000 eura na godišnjem nivou“, istakao je Đokaj.

On je obavijestio da je kroz decentralizovani sistem, podrške nevladinim organizacijama, od 2018. godine, samo za one NVO koje se bave direktno romskim pitanjima, odvojeno 130 00 eura, dok je u 2019. odvojeno 215 000 eura.

,,Želim da naglasim, da kada govorimo o saradnji sa NVO sektorom, ova sredstva su puno veća kada imamo u vidu da ove i druge NVO imaju pravo da učestvuju u sektorskim analizama koje se bave ukupno manjinama, ili u onim analizama koje se bave pitanjima rodne ravnopravnosti“, kazao je Đokaj.

Za kraj je Đokaj naglasio da strateško opredjeljenje Crne Gore jeste da kontinuirano radi na unapređenju pravnog poretka, vladavine prava i sistema zaštite ljudskih i manjinskih prava.

,,Cilj nam je da stvorimo bolji, socijalno pravedniji i solidarniji ambijent za život svih građana u Crnoj Gori nezavisno od njihove, etničke, religijske ili druge pripadnosti. Vjerujemo da bi Romi adekvatnim uključivanjem u društvene tokove mogli da doprinesu i ekonomskom razvoju naše zemlje. Naša obaveza je da osiguramo punu ravnopravnosr Roma i Egipćana u crnogorskom društvu i da dalje jačamo multietnički sklad i nastavimo da izgrađujemo interkulutralno društvo“, zaključio je Đokaj.

Comments are closed.