stakleno zvono

STAVO: Zastupljenost LGBTI tematikako ano Fakulteto pale političko nauke

Obrazovanje predstavlja krucijalan segment u razvoju svakog društva. Crna Gora je zemlja sa duboko ukorijenjenim tradicionalizmom, zbog čega se kao društvo teško prilagođavamo društvenim promjenama. Kao posljedicu toga imamo veliki broj marginalizovanih grupa, a u najnezavidnijem položaju se zasigurno nalaze LGBTI osobe. Negativni stavovi prema LGBTI osobama i diskriminacija istih, počinje u samom djetinjstvu. S toga je neophodno unaprijediti obrazovni sistem kako bi djeca u najranijem uzrastu imala predstavu o LGBTI zajednici.

Kada je riječ o visokom obrazovanju, situacija po pitanju zastupljenosti prava manjina nije ništa bolja. U udžbenicima namijenjenim studentima fakulteta Političkih nauka gotovo da nema riječi o pravima LGBTI osoba. Studenti o ovim temama tek nešto više govore kroz debate u sklopu određenih predmeta, gdje se razmjena argumenata uglavnom bazira na priču o kvalitetu zakonodavnih okvira. Studenti smjera Socijalna politika i socijalni rad u velikoj mjeri primjećuju da su teme vezane za LGBTI osobe zanemarene i smatraju da bi trebali više biti upućeni u ovu tematiku jer postoji mogućnost da će u budućnosti raditi sa ovom ranjivom kategorijom ljudi, a adekvatno znanje iz te oblasti ne posjeduju. Studenti na smjeru Međunarodni odnosi, dolaze do sličnih zaključaka i smatraju da je na fakultetu neophodno uvesti predmet „seksualno obrazovanje“, gdje bi se iznosili pozitivni stavovi o osobama drugačije seksualne orjentacije. Neki od njih smatraju da bi bilo lijepo i korisno koristiti literaturu autora LGBTI populacije jer bi na taj način imali bližu sliku o problemima sa kojima se suočavaju i načinom na koji prevazilaze barijere u društvu.

Sa druge strane neki od studenata smatraju da je ovo pitanje obrađeno u sklopu predmeta koji se tom tematikom mogu baviti, ali je neophodno raditi na tome da se ove teme ne izučavaju u okviru socijalne patologije. U tom dijelu vide značaj NVO sektora koji ovim pitanjima upravlja na adekvatan način, te su prepoznali da je izučavanje LGBTI populacije u okviru predmeta koji se bave devijantnim ponašanjima pogrešno. Ono što je pohvalno, jeste to što je ovo viđenje NVO sektora prihvaćeno na pozitivan način, te je literatura koja LGBTI osobe tretira na pogrešan način zamijenjena novom, prikladnom.

Kako bi se unaprijedio obrazovni sistem ali i društvo u cjelini, neophodno je targetirati ključne probleme sa kojima se suočava LGBTI zajednica i posvetiti se progresivnim i kontinuiranim reformama.  Ovim vidom reformi uspjeli bi da prevaziđemo barijere koje su zastupljene čak i u sferama akademskih i obrazovanih građana, studenata i profesora. To je jedini način da se riješimo stigmatizacije i omogućimo LGBTI populaciji i svim ostalim ugroženim kategorijama život kakav zaslužuju.

Autorka je studentkinja specijalističkih studija na Fakultetu političkih nauka UCG

Akava artiklo ćerdilo ko rami e projekteso PRIME (Profesionalno, odgovoRno thaj Inkluzivno Mediumora) savo si finansijsko dumo del e Evropaći unija thaj kotor kofinansirisardo si katar o Ministeriumo putarde upravako, digitalno amalipe thaj medie Crna Gorako. Gindipe dende an kava artiklo isključivo si odgovornost PRIME redakcijako thaj ni mothon nužno gindipe e donatorengo.

 

Comments are closed.