Foto: timing.co.me

Potreban medijator u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana

Javna ustanova Osnovna škola “Oktoih” u potrazi je za medijatorom u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana, koji će biti angažovan do 10. jula 2022. godine.

Kandidat bi trebao da posjeduje srednje stručno ili visoko obrazovanje (treći stepen), da ima završenu obuku za saradnika u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u oblasti obrazovanja, kao i da posjeduje znanje jezika koji je u službenoj upotrebi i jezika zajednice sa kojom radi.

 

Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Položen stručni ispit za rad u državnim organima (izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

 

Svi kandidati, osim posebnih, moraju ispunjavati i opšte uslove:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, pribavlja se po službenoj dužnosti

 

Uz dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, kandidat podnosi prijavu na oglas i biografiju (CV).  Ima pravo da priloži i dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju.Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata.

Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.

 

Kontakt podaci poslodavca:

Telefon: 020-640-255; e-mail: oktoih90@t-com.me

 

Comments are closed.