ULCINJ

Seminar 1 -min

Održan seminar “Zajednička akcija zagovaranja”

U prethodna dva dana u Ulcinju je, u organizaciji NVO Koračajte sa nama – Phiren amenca,  održan seminar “Zajednička akcija zagovaranja”. Ova aktivnost je dio projekta “Okončanje romske apatridije u zemljma zapadnog Balkana” koji finansiraju Europian network on statelessness (ENS) i Open society fund (OSF).

Seminar je okupio romske i egipćanske organizacije civilnog društva kao i predstavnike UNHCR-a  i Građanske alijanse sa ciljem unapređenja međusobne saradnje u oblasti rješavanja problema neregulisanog pravnog statusa i apatrdije sa kojim se suočava veliki broj pripadnika romske i egipćanske populacije u Crnoj Gori.

Neophodno jače javno zagovaranje (Foto: RomaNet)

Neophodno jače javno zagovaranje (Foto: RomaNet)

NVO Koračajte sa nama – Phiren amenca je nedavno izdao studiju slučaja “Romi bez regulisanog pravnog statusa u vrijeme pandemije COVID 19” prilikom čije izrade je realizovano terensko istraživanje kojim je utvrđeno da 198 odraslih i 216 djece bez regulisanog pravnog statusa i u riziku od apatridije.

Planirano je da se slično istraživanje odnosno mapiranje romskog i egipćanskog stanovništva u riziku od apatridije realizuje i u ostalim lokalnim sredinama gdje ova populacija živi. Stoga je jedan od ciljeva seminara bio planiranje modela budućih zajedničkih aktivnosti civilnog sektora na suzbijanju pojave apatridije među pripadnicima romske i egipćanske zajednice.

Anđela Đuković, Građanska alijansa (Foto: RomaNet)

Anđela Đuković, Građanska alijansa (Foto: RomaNet)

Učesnici seminara su razmatrali različita rješenja i modele djelovanja u lokalnim sredinama u cilju suzbijnaja pojave apatridije. Tako je između ostalog predloženo i da se u svim lokalnim sredinama formiraju lokalni centri podrške u kojima bi osobe koje imaju problem sa pravnim statusom mogle da dobiju sve potrebne informacije o postupcima koje trebaju da preduzmu. Lokalni centri podrške bi bile organizacije civilnog društva. U okviru ovih centara bi se formirale baze podataka o osobama koje ne mogu da riješe svoj pravni status koje bi se dijelile sa predstavnicima UNHCR i Građanske alijanse kako bi i oni pomogli u rješavanju svakog pojedinačnog slučaja.  Podrška osobama bez statusa se tu ne bi završila već bi centri nastavili da prate svaki pojedinačni slučaj do konačnog rješenja.

Zajedno se može više uraditi (Foto: RomaNet)

Zajedno se može više uraditi (Foto: RomaNet)

Učesnici su istakli da u cilju efektivnije zaštite prava Roma i Egipćana treba raditi na edukaciji romskih organizacija o zakonodavstvu koje reguliše pravni status. Rješenju problema pravnog statusa koji sprečava istinsku inkluziju romskog i egipćanskog stanovništva, učesnici su vidjeli  i u pokretanju informativnih kampanja u zajednici, uključivanju kancelarije Ombudsmana u rješavanje pojedinačnih slučajeva. Jedan od zaključaka seminara je neophodnost javnog zagovaranja promjene postojećih i inteziviranju primjene postojećih zakonskih rješenja.

 

 

 

Comments are closed.