KOMITET MINISTARA SAVJETA EVROPE USVOJIO NOVI AKCIONI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA

Komitet ministara

Novi pristup u borbi protiv anticiganizma i diskriminacije Roma

Uprkos izvjesnom napretku, Romi i Traveleri u Evropi i dalje trpe anticiganizam, koji je prepoznat kao specifičan oblik rasizma koji se pokreće predrasudama i stereotipima. To potvrđuju presude Evropskog suda za ljudska prava i Nadzorne aktivnosti Savjeta Evrope

Komitet ministara Savjeta Evrope usvojio je 20. januara novi Strateški akcioni plan za uključivanje Roma i Travelera Roma i Travelera (Traveleri – prema engelskoj Vikipediji dio populacije u Velikoj Britaniji koja živi nomadskim načinom života ali predstavlja različitu etničku grupu u odnosu na Rome).

Akcioni plan je usvojen na period 2020-2025 suprostavljajući se pojavi anticiganizma i diskriminacije. Cilj je da se podstakne demokratsko učešće, promovisati povjerenje javnosti i odgovornost te podrži pristup inkluzivnom kvalitetnom obrazovanju i obuci.

Mnogi od 10-12 miliona Roma i Travelera u Evropi trpe ekstremno siromaštvo i isključenost iz društvenih procesa.  Rasprostranjeni anticiganizam jača i pogoršava njihovu ekonomsku i socijalnu poziciju. Uprkos stalnim naporima na nacionalnom, evropskom i međunarodnom nivou za suzbijanje predrasuda naspram Roma i Travelera, i dalje postoje diskriminacija i zločini iz mržnje. Zato i  i dalje postoji potreba  rešavanja tih problema smanjenja nejednakosti i njihovog uključivanja u društveni život.

Novi plan pojačava napredak postignut iz Tematskog akcionog plana Savjeta Evrope o uključivanju Roma i Travelera (2016-2019), koji se bavio suzbijanjem predrasuda, diskriminacije i zločina („anticiganizma“) sa inovativnim modelima za lokalna rešenja i inkluzivne politike.

Uprkos izvjesnom napretku, Romi i Traveleri u Evropi i dalje trpe anticiganizam, koji je prepoznat kao specifičan oblik rasizma koji se pokreće predrasudama i stereotipima. To potvrđuju presude Evropskog suda za ljudska prava i Nadzorne aktivnosti Savjeta Evrope, uključujući nalaze Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije (ECRI), Savjetodavnog odbora za Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina i Odbora za socijalna prava EU.

„Uznemirava me što vidim da Romi i Traveleri ostaju žrtve različitih oblika diskriminacije, uključujući segregaciju u školama, govor mržnje i nasilje motivisano mržnjom u mnogim državama članicama“, rekla je generalna sekretarka Savjeta Evrope, Marija Pejčinović Burić. „Ipak me ohrabruje fokus novog plana, jer on ima za cilj da osigura efikasno učešće samih Roma i Travelera u procesima donošenja odluka i da poboljša unapređenje strategije nacionalnih inkluzija Roma na lokalnom nivou u obrazovanju i lokalnim politikama“.

Novim akcionim planom upravljaće se po sledećim  principima:

 • načelom nediskriminacije;
 • poštovanjem vladavine prava;
 • poštovanjem različitosti;
 • efikasnog učešća kao punopravnih članova društva;
 • ravnopravnost žena i muškaraca;
 • učešća Roma i Travelera u svim odlukama koje ih se tiču, kako na pojedinačnom tako i na kolektivnom nivou, putem njihovih predstavničkih organizacija.

Ciljevi usvojenog Plana su:

 1. Povećano učešće Roma i Travelera u javnom i političkom životu na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i evropskom nivou.
 2. Jačanje kapaciteta lokalnih vlasti za pristup i korišćenje nacionalnih i međunarodnih fondova, posebno fondova EU, za podršku njihovim strategijama za uključivanje Roma.
 3. Razvoj pravnog instrumenta o sveobuhvatnom pristupu u cilju suzbijanja  govora mržnje
 4. Aktivnosti na jačanje svijesti šire javnosti o problemima romske i travelerske zajednice.
 5. Uklanjanje konkretnih prepreka za jednak pristup kvalitetnom obrazovanju. Jačanje kapaciteta nastavnika za usvajanje inkluzivnih metoda podučavanja i upravljanja različitostima.
 6. Podučavanja istorije Roma i Travelera i uključivanje u školske programe i udžbenike činjenica o Holokausta Roma, takođe kroz obuku trenera i nastavnika.

Komitet ministara će biti redovno obavješten o napretku ostvarenom u sprovođenju Plana, a srednjoročni pregled njegove primjene obaviće se 2022. godine, a konačna procjena planirana je predviđena za 2025. godinu.

Akcioni plan će službeno biti pokrenut na prvom sastanku Upravnog odbora za borbu protiv diskriminacije, različitosti i inkluzije (CDADI) u Savjetu Evrope u Strazburu, 6-8. Aprila 2020. godine.

Comments are closed.