rna Gora nije društvo jednakih

Beriša: Crna Gora nije društvo jednakih

Crna Gora ne može biti društvo jednakih mogućnosti, sve dok mladi nijesu suštinski uključeni u kreiranje politika, a romska zajednica ne može da se školuje na maternjem jeziku, ocijenio je izvršni direktor romske organizacije mladih Phiren amenca, Elvis Beriša.

Beriša je ocijenio da je nepotizam pri zapošljavanju u državnim organima više nego prisutan i da je tužna činjenica da određeni broj ljudi živi na rubu egzistencije.

„Ukoliko pažljivo posmatramo stanje na terenu i probleme sa kojima se svi građani suočavaju, zaista nije teško zaključiti da Crna Gora na žalost, još nije društvo jednakih mogućnosti“, rekao je Beriša agenciji Mina.

Prema njegovim riječima, osim u obrazovanju, gdje je povećan broj učenika u osnovnim i srednjim školama, u drugim oblastima nema značajnog napretka.

On je kazao da je diskriminacija takođe prisutna i u zdravstvu.

„Kada govorimo o stanovanju, milionska sredstva su izdvojena od različitih donatora u posljednjoj deceniji, ali sve to je usmjereno na raseljeničku populaciju, dok je najveći broj domicilne romske populacije potpuno zapostavljen“, rekao je Beriša.

On je naveo da većini tog stanovništva, zbog Zakona o planiranju i izgradnji objekata, prijeti rušenje objekata koje su sagradili prije 15 ili 20 godina, u neformalnim naseljima.

„Za pomoć nam se obraćaju osobe koje nemaju riješen pravni status i koje su bukvalno apatridi, dok se od državnih institucija može čuti da je ova oblast faktički riješena“, kazao je Beriša.

Phiren amenca, kako je rekao Beriša, pruža pravnu i tehničku podršku romskim porodicama koje žele da uđu u proces legalizacije bespravnih objekata.

Komentarišući pitanje kako ukloniti eventualne negativne stavove i diskriminacije prema romskoj populaciji, Beriša je naveo da bi predrasude trebalo iskorijeniti kod najmlađih i u „više segmenata“.

Stereotipi o Romima, kako je kazao, značajno bi se umanjili kada bi djeca u školama znala da romska djeca imaju bogatu istoriju, svoj jezik i kulturu.

Beriša smatra da je onima koji završavaju određene nivoe obrazovanja neophodno omogućiti zaposlenje. „I promovisati pozitivne primjere kako bi poslodavci prestali sa diskriminisanjem Roma prilikom zapošljavanja“, rekao je Beriša.

On je ocijenio da se mladi iz romske zajednice suočavaju sa dvostrukom diskriminacijom.

„Sa jedne strane od strane same romske zajednice, a sa druge od neromske zajednice. Mladi Romi i Romkinje nemaju pravo glasa za odluke koje se tiču njih samih, već takve odluke donose stariji članovi porodice“, rekao je Beriša. Ovo je, kako je kazao, posebno izraženo kada su mlade Romkinje u pitanju.

Prema njegovim riječima, one nemaju potpunu podršku od strane njihovih roditelja za obrazovanje u većim nivoima školovanja, poput srednje škole i fakulteta.

Beriša je kazao da mladi Romi i Romkinje moraju biti uključeni pri kreiranju Strategija i Akcionih planova za mlade.

„Oni se takođe suočavaju sa diskriminacijom prilikom zapošljavanja od strane poslodavaca, i to ne samo od preduzetnika, već i od državnih institucija i međunarodnih organizacija“, naveo je Beriša.

Njima se, kako je kazao, ne pruža prilika da pokažu svoje znanje i vještine već su u samom startu uskraćeni za to.

Beriša je ukazao na primjere iz međunarodnih organizacija, gdje su visoko obrazovani Romi, koji su u potpunosti ispunjavali sve kriterijume za Konkurse namjenjene za rad na projektima koji se tiču Roma, odbijeni.

„I pored toga što je u pozivu, ispostavilo se samo deklarativno, pisalo da će pripadnici romske zajednice imati prednost pri odabiru kandidata“, rekao je Beriša.

On je dodao da su mladi Romi i Romkinje diskriminisani i manipulisani već duže od državnih institucija koje su nadležne za sprovođenje mjera iz Strategije za socijalnu inkluziju Roma, a koje se tiču podsticanja za njihovo obrazovanje kroz obezbjeđivanje stipendija romskim srednjoškolcima i studentima.

On je naveo da planiraju da uspostave saradnju sa predstavnicima lokalnih samouprava i zajedno sa mladima rješe sva pitanja na lokalnom nivou za koje budu smatrali da su značajna.

„Formiraćemo mrežu romskih omladinskih organizacija u Crnoj Gori i zajednički djelovati na nacionalnom i na lokalnom nivou u cilju kreiranja politika i unapređenja položaja mladih“, rekao je Beriša.

Prema njegovim riječima, planiraju da organizuju omladinske kampove kako bi se mladi iz romske i neromske zajednice povezali.

Comments are closed.