EFEKTI KORONA KRIZE NA OBRAZOVANJE ROMSKE DJECE

maxresdefault-min

Školu napustilo 27 djece iz romske i egipćanske zajednice

"Najveći izazov je da li će djeca uspjeti da usvoje određena znanja, jer na osnovu zapažanja nastavnika djeca slabije rade otkad je prisutna pandemija. Kriterijumi za ocjenjivanje se moraju prilagođavati i smanjivati", kazali su za portal RomaNet u OŠ "Oktoih".

Pošto se nastava u školama za vrijeme korona krize preselila na internet, javila se velika bojazan da će to dovesti do katastrofalnih posledica u obrazovanju, posebno ranjivih grupa. Naročito se taj strah odnosio na to kako će djeca iz romske zajednice prevazići novonastalu situaciju. Predviđalo se da će sve promjene u obrazovanju negativno uticati na obrazovanje ove djece i da će veliki broj učenika odustati od škole.

Sudeći po odgovorima koje su za naš portal dale uprave šest osnovnih škola u Podgorici koje pohađaju učenici iz romske zajednice, do ovog scenarija nije došlo. Problemi u redovnom pohađanju škole su postojali, ali su djeca ipak ostala u redovnom obrazovanju. Spriječen je drop-out. Drugo je pitanje, kako kažu u školama, kako se čitava situacija odrazila na kvalitet obrazovanja koji su učenici dobili u ovoj školskoj godini.

Milica Pajović, savjetnica u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta kazala je za naš portal da je od ukupno 1,774 učenika iz romske populacije koji su upisali školsku 2020/21 godinu školu napustilo svega njih 27.

Ona je svjesna da je novi način rada škola uticao na obrazovanje učenika iz romske populacije, ali da se uz saradnju svih aktera situacija drži pod kontrolom.

“Pandemija izazvana virusom COVID 19 je izazov za cijeli obrazovni sistem. Posebno su pogođene marginalizovane grupe opterećene siromaštvom i drugim izazovima. Realizacija onlajn nastave, preko svih sredstava javnog informisanja i digitalnih resursa, dopunjena je aktivnostima sa težnjom da se posebnim mjerama podrže pripadnici marginalizovanih grupa. Ministarstvo, u saradnji sa partnerskim institucijama i NVO sektorom, realizovalo je niz mjera, o čemu smo već obavještavali javnost”, kazala nam je Pajovićeva.

Ministarstvo prosvjete će, kako je kazala, i u narednom periodu nastaviti da sa partnerima radi na obezbjeđivanju boljih uslova za obrazovanje pripadnika romske i egipćanske.

U osnovnoj školi “Vladimir Nazor” u Podgorici, prema informacijama koje su nam dostavili nastavu pohađa ukupno 92 učenika iz romske populacije.

OŠ "Vladimir Nazor" (Izvor: Internet)

OŠ “Vladimir Nazor” (Izvor: Internet)

“Uprkos promjenama u načinu izvođenja nastave uslovljenim epidemijom korona virusa, nije došlo do povećanja stope drop-outa (napuštanja škole). Svakako da su romski učenici naročito ranjiva grupa kada je u pitanju izmijenjeni način pohađanja nastave. Ako se osvrnemo na dosadašnja dešavanja, kao što su problem sa organizacijom prevoza, nedostupnost online nastave i slično, postaje razumljivo zbog čega je upravo ova populacija u riziku od ranog napuštanja školovanja”, objasnili su iz osnovne škole Vladimir Nazor.

Uprkos svim okolnostima, kažu iz ove škole, uspjevali su da pronađu rješenja kako bi se djelovalo u najboljem interesu djece. U ovoj školi je organizovan tim za izradu štampanog materijala za učenike romske populacije sa kojima nije ostvarena komunikacija putem interneta, pa se materijal za ove učenike redovno pripremao i štampao, a školski medijator ga je distribuirao i ponovno vraćao u školu, kao povratnu informaciju nastavnicima o usvojenim znanjima.

“Ono što bi bilo od pomoći ovim učenicima za lakše i efikasnije pohađanje nastave je svakako dostupnost online nastave koja podrazumijeva dovoljno uređaja, stabilnu internet konekciju, ali I obučenost i spremnost učenika i roditelja da budu da budu dio ovog vida nastave”, pojasnili su.

Osim toga, ističu da je potrebno da se romskoj i egipćanskoj djeci obezbjede stabilni uslovi obrazovanja, prije svega redovno i    ažurno obezbjeđivanje prevoza.

Kvalitet obrazovanja koji se pruža učenicima, kažu u ovoj školi, je maksimalan u ovim uslovima, ali takođe smatraju da kontinuiranu direktnu interakciju i živu riječ ništa ne može zamijeniti.

Iz osnovne škole “21 Maj” koju pohađa 41 učenik romske nacionalnosti, kažu da je korona kriza uticala na povećano odsustvovanje sa nastave romskih učenika. Jedan od najvećih razloga je nedostatak školskog prevoza koji nije funkcionisao sve do decembra. Po njihovom mišljenju neupitno je da je promjena načina rada izazivala određene negativne posledice u obrazovanju.

OŠ "21. Maj" (Izvor: Internet)

OŠ “21. Maj” (Izvor: Internet)

“Rad u epidemiološkim uslovima uticao je na kvalitet obrazovanja i nivo znanja kod svih učenika”.

Najveći izazov u obrazovanju romske djece u ovoj školi je online nastava kao i odsustvovanje  učenika sa časova. Stručna služba škole, kako su nam kazali, kontaktira i sa učenicima i sa roditeljima, a za učenike romske populacije saradnik u socijalnoj inkluziji-medijator kontaktira porodice, obilazi ih i ukazuje na važnost pohađanja škole.

U osnovnoj školi „Savo Pejanović“ školsku godinu je upisalo 65 učenika iz romske populacije.

“U ovom trenutku nije moguće dati precizan podatak o tome da li će neki učenik trajno napustiti školovanje. Razlog za to su fluktuacije u redovnosti pohađanja nastave koje su tipične za učenike romske populacije, tako da se definitivni podaci o drop-out-u ne mogu imati prije zvaničnog kraja školske godine”.

I u ovoj obrazovnoj ustanovi ističu da je na redovnost učenika značajno uticao izostanak prevoza na početku školske godine, tako da je većina ostala neocijenjena zbog nepohađanja nastave.

Većina učenika iz romske populacije, kažu u ovoj školi, nema pribor, ali su i njihovi uslovi za život lošiji nego kod ostalih učenika. Za uspjeh u obrazovanju, kako smatraju, presudna je sposobnost porodice učenika da stvori porodični ambijent koji ohrabruje učenje i da se interesuje za obrazovanje svog djeteta i njegovu socijalizaciju u društvu.

“Za rad sa učenicima koji su u riziku od ranog napuštanja školovanja potrebno je uključivanje njihovih roditelja i porodica u život škole što je više moguće. Dobra saradnja roditelja i škole može pozitivno uticati na ponašanje i stavove roditelja prema obrazovanju i pohađanju škole, a posljedično i na uspjeh samih učenika”.

Učenici iz romske zajednice su i inače, smatraju u ovoj školi, posebno ranjivi, jer žive u nepovoljnim socio-ekonomskim porodičnim uslovima, a u situaciji korona krize su bili dodatno ranjivi – u psihološkom, socijalnom i obrazovnom pogledu.

“Romska djeca nijesu imala mogućnosti da na isti način kao njihovi vršnjaci uče i zadovoljavaju svoje potrebe. Nekima od njih nije bila dostupna pomoć i podrška osoba na koje su ranije mogli da računaju. U periodu izolacije, učenici koji imaju neke teškoće u učenju i razumijevanju gradiva, bili su uskraćeni za uobičajene oblike podrške vršnjaka i nastavnika”.

Za učenike koji nijesu imali mogućnosti da prate online nastavu, kažu u školi, kontinuitet u praćenju nastavnih sadržaja obezbjeđivan je kroz materijal koji su im volonteri Crvenog krsta redovno dostavljali.

Slučajeva napuštanja škole od strane romskih učenika nije bilo ni u osnovnoj školi “Oktoih” u Podgorici. Nastavu u ovoj školi trenutno pohađa 26 učenika.
“Početkom školske godine RE učenici jedan period nijesu pohađali nastavu, jer nije bio organizovan prevoz za njih, ali smo nastavne materijale učenicima slali preko medijatora, saradnika u socijalnoj inkluziji”.

OŠ "Oktoih" (Izvor: Internet)

OŠ “Oktoih” (Izvor: Internet)

Izazov u praćenju nastave za romske učenike predstavljalo je neposjedovanje tehničkih sredstava za vrijeme online nastave. To je po mišljenju zaposlenih u ovoj školi značajno uticalo na kvalitet obrazovanja romskih učenika. Takođe, ovi učenici nijesu imali dovoljno kvalitetnu podršku za učenje kod kuće.

“Djeca su morala sama da odrađuju gradivo bez podrške nastavnika. Imajući u vidu da se učenici u izradi zadataka iz određenih predmeta teže snalaze bez instrukcija nastavnika, dovodi se u pitanje koliko su učenici imali koristi od nastavnih materijala i časova koje su pratili putem TV-a, ukoliko su imali i tu mogućnost”.

Najteže posledice, smatraju u OŠ “Oktoih” imaće kvalitet znanja koje djeca usvajaju.

“Najveći izazov je da li će djeca uspjeti da usvoje određena znanja, jer na osnovu zapažanja nastavnika djeca slabije rade otkad je prisutna pandemija. Kriterijumi za ocjenjivanje se moraju prilagođavati i smanjivati”.

O djeci iz romske populacije, smatraju u školi, treba se misliti u kontinuitetu, posvećeno se baviti njima, a ne samo s vremena na vrijeme, što se moglo zapaziti i potvrditi otkako nas je zadesila situacija sa korona virusom.

“Djeci RE populacije u početku pandemije nisu bili obezbijeđeni uslovi da prate online nastavu, a početkom ove školske godine nije im bio organizovan prevoz. Takođe, ovim porodicama bi se trebalo što više baviti, motivisati djecu da budu što više uključena u obrazovni proces, jer samo tako rezultati mogu biti vidljivi i kvalitetni”.

Tokom trajanja korona krize i promjene u načinu sprovođenja nastave, u osnovnoj školi “Vuk Karadžić” nijesu imali slučajeva odustajanja od nastavnog procesa.

OŠ "Vuk Karadžić" (Izvor: Internet)

OŠ “Vuk Karadžić” (Izvor: Internet)

“Za sve učenike koji nastavu prate online dostavlja se štampani prilagođeni materijal. Svi učenici imaju pravo da nastavu prate dolaskom u školu i za njih ne važe principi nastave rada po grupama (jedna nedelja u školi, druga nedelja nastava online). Učenicima nedostaje digitalna oprema, računari, telefoni, internet..”.

U ovoj školi smatraju da obrazovanje nije izgubilo na kvalitetu uprkos zdravstvenoj krizi i problemima koji su se javljali tokom nje. Najveći izazov koji trenutno postoji u obrazovanju romske djece je redovnost dolaska na nastavu.

“Nastojimo da angažujemo asistenta za socijalnu inkluziju koja redovno posjećuje porodice i podsjeća ih na obavezu redovnog praćenja nastave. Takođe šaljemo dopise porodicama čija djeca ne pohađaju redovno nastavu”.

Najveći broj učenika iz romske zajednice u Podgorici pohađa osnovnu školu “Božidar Vuković Podgoričanin”, koja trenutno broji 590 učenika romske i egipćanske populacije.

“Što se tiče drop-auta, početkom drugog polugodišta smo imali situaciju da određeni broj djece nije dolazio u školu, ali smo, zahvaljujući saradnicima u socijalnoj inkluziji uspjeli da ih vratimo u školu”.

OŠ "Božidar Vuković Podgoričanin" (Izvor: RomaNet)

OŠ “Božidar Vuković Podgoričanin” (Izvor: RomaNet)

Izmijenjeni način rada je uticao, smatraju u školi, na kvalitet obrazovanja sve djece, a ne samo romske i egipćanske.

“Najveći izazov je neredovnost pohađanja nastave, što zbog bolesti, što zbog straha od iste, pa je nastavnicima teško da djeci nadoknade propušteno”.

Uprkos problemima koje je sa sobom donijela korona kriza u osnovnoj školi “Marko Miljanov” nije bilo slučajeva napuštanja škole. Ovu školu pohađa ukupno 114 učenika iz romske populacije.

OŠ "Marko Miljanov" (Izvor: Internet)

OŠ “Marko Miljanov” (Izvor: Internet)

“Školski tim za prevenciju ranog napuštanja školovanja je slao roditeljima zakonska upozorenja. Za određen broj učenika je zbog neredovnog pohađanja nastave poslata prijava Centru za  socijalni rad. Uprava škole, pedagog, odjeljenske starješine i saradnik u socijalnoj inkluziji RE u obrazovanju su redovno  obavljali razgovor sa tim savjetodavne razgovore sa učenicima o važnosti redovnog školovanja i obrazovanja i sve to je   urodilo plodom tako da ove školske godine nema učenika u riziku od ranog napuštanja školovanja”.

Prilagođavanje na nove uslove rada, kažu nam u školi, bilo je uspješno i oni vjeruju da nije dovelo u pitanje kvalitet obrazovanja romske djece.

“Način rada uz maksimalno angažovanje uprave, nastavnog kadra, stručne službe i saradnika u socijalnoj inkluziji održalo je nivo kvaliteta obrazovanja i nivo znanja učenika iz romske zajednice, jer su za vrijeme online nastave obezbjeđena određena tehnička sredstva neophodna za rad jednom broju učenika, a drugoj grupi koja nije bila u mogućnosti da prati online nastavu, nastavni materijal je redovno dostavljan na kućnu adresu”.

Kao najveći izazov uprava škole identifikovala je nedostatak tehničkih sredstava za grupu romskih učenika. Ovaj nedostatak je nadomješten slanjem nastavnog materijala na kućnu adresu učenika, uz redovnu saradnju i praćenje učenika u skladu sa protokolom za prevenciju ranog napuštanja školovanja.

Da bi se obrazovanje romskih učenika uspješno odvijalo neophodno je, kako su nam rekli u školi, unapređivanje saradnje svih organizacija i institucija koje su uključene u realizaciju Protokola za preveciju ranog napuštanja školovanja.

“Obezbjeđivanje neophodnih nastavnih sredstava-kompjutera, tableta, interneta za realizaciju online nastave je neophodno. Takođe, mora se raditi na edukaciji roditelja o neophodnosti pohađanja osnovne škole, povećanju stepena dolaznosti i pohađanja nastvave kao i poboljšanja stavova o obrazovanju”.

 

 

 

 

 

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *