UPOZNAVANJE SINDIKALACA SA POLOŽAJEM ROMA

Sindikati i radna prava roma-min

Obratiti veću pažnju na zaštitu radnih prava Roma

Upoznavanje većinske javnosti i sindikalaca sa kulturnim specifičnostima Roma, te suočavanje sa predrasudama i preispitivanje tradicionalnih kulturoloških modela na kojima počiva percepcija pripadnika romske populacije misija je projekta NVO Savez za djecu u mlade – Kuća.

NVO Savez za djecu i mlade – Kuća je dana 18. i 19. novembra u Podgorici realizovala dvodnevnu obuku za sindikalne aktiviste na temu istorije i kulture Roma i podizanja svijesti o značaju zastupanja njihovih radnih prava u okviru projekta „Mladi Romi – pravo na dostojanstveni rad“.

Cilj obuke je bio upoznavanje sa kulturnim specifičnostima Roma, suočavanje sa predrasudama i preispitivanje tradicionalnih kulturoloških modela na kojima počiva percepcija pripadnika romske populacije, kako bi se kod većinskog stanovništva, u ovom slučaju sindikalaca, što jasnije osvijetlio položaj u kojem se Romi nalaze, a oni podstakli na veću posvećenost zastupanju radnih prava ove najmarginalizovanije grupe u društvu.

Po riječima organizatora i izvršnog direktora NVO KUĆA, Pavića Radovića, tako nešto je jedino moguće kroz međusobni dijalog i (spo)razumijevanje, kroz poznavanje onog drugog kao istovrijednog i jednako važnog.

„Motiv za pokretanje ovako specifičnog projekta je globalni trend umanjivanja prava po osnovu rada kod zaposlenih, gdje su, po najsvježijim istraživanjima, mladi, manjine i migranti u najvećem riziku. I u Crnoj Gori svjedočimo da sve više mladih obavlja poslove po osnovu različitih kratkoročnih ugovora, u sivoj zoni, ili na crno.“, kazao je Radović.

Po njemu, Mladi Romi predstavljaju posebnu grupu u riziku, s obzirom da, usled niza ograničavajućih okolnosti, obavljaju nekvalifikovane ili niskokvalifikovane poslove, te da ni sami nijesu u adekvatnoj mjeri upozati sa svojim pravima.

,,Zato nam je namjera da u prvom dijelu ovog projekta, kod sindikalnih aktivista, kao onih kojima je zaštita prava zaposlenih u opisu radnog mjesta, podignemo svijest o problememima diskriminacije i segregacije kojoj su Romi izloženi.“

U okviru obuke realizovano je šest radionica, koje su vodili Desanka Lopičić, sudija Ustavnog suda Crne Gore, Vesna Delić dr Antropologije i Etnologije, Elvis Beriša, izvršni direktor romske organizacije mladih “Koračajte sa nama – Phiren amenca“ i Pavić Radović iz NVO KUĆA.

Obukama je obuhvaćen širok spisak tema, od međunarodnih i domaćih pravnih propisa koji afirmišu prava Roma, i primjera dobrih praksi, preko običaja, kulture i istorije Roma, njihovog trenutnog statusa u crnogorskom društvu, težnji i prepreka, do uloge sindikata u poboljšanju uslova njihovog života kroz zastupanje prava po osnovu rada.

Obuci su prisustvovali predstavnici Sindikata medija, Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, JKP Čistoća Podgorica, Glavnog grada, Sindikata Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Sindikata Prosvjete i Uprave policije.

 

Sindikati mogu premostiti etničku distancu na radu

Jedan od predavača na radionicama, Elvis Beriša iz NVO ,,Phiren Amenca – Koračajte sa nama“ kazao je da radna prava moraju poznavati svi, pogotovo oni koji nijesu zaposleni, a među takvima ima značajan broj Roma i Romkinja.

,,Posebno je važno organizovati ovu vrstu edukacije zbog činjenice da poslodavci imaju veliku etničku distancu prema romskoj zajednici, a predstavnici sindikata su branioci prava zaposlenih, posebno onih koji dolaze iz romske zajednice.“

Kako je Beriša podsjetio, ,,Svi nalazi istraživanja ukazuju na potrebu upoznavanja javnosti sa identitetom Roma i njemu lično je bilo veoma važno i drago da upravo predstavnicima sindikata približi osnovne karakteristike istorije, jezika i kulture Roma“.

,,Mislim da je trening bio uspješan s obzirom na to da je interakcija učesnika i nas kao predavača bila veoma izražena“, zaključio je Beriša.

Comments are closed.