PRIJAVA POČINJE OD UTORKA 30.06. DO ČETVRTKA 2.07.2020. GODINE U 16:00 ČASOVA

tumber-min

Na UCG počinje elektronsko podnošenje dokumentacije za upis brucoša

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa 16.07.2020. godine, prema rasporedu organizacionih jedinica.

Danas, 30. juna 2020. godine počinje elektronsko podnošenje dokumentacije prijava za upis brucoša na Univerzitetu Crne Gore i trajaće do četvrtka 02. jula 2020. godine do 16h, kada će sistem biti zatvoren. Upis će se vršiti elektronskim putem putem sajta ucg.ac.me. Pravilnik možete naći na internet stranici Univerziteta Crne Gore putem istog sajta (www.ucg.ac.me).

Maturanti za upis na Univerzitet Crne Gore upućuju se u sljedeću proceduru prijavljivanja koja je koncipirana po fazama. Prijavljivanje ima četiri faze koje možete naći u daljem tekstu.

FAZA 1: Kandidat se prijavljuje popunjavanjem elektronske prijave koja je dostupna (od 30.06 do 2.07 u 16h) na sajtu ucg.ac.me. Ova prijava je neophodna radi početne registracije u sistem elektronskih prijava.

Formular Prijave kandidata sa uputstvom za popunjavanje čini sastavni dio ovog konkursa.

FAZA 2: Nakon podnošenja elektronske prijave, kandidat dobija potvrdni e-mail sa sadžajem da je prvi dio elektronske prijave uspješno završen i obavještenje da se izvrši skeniranje original dokumentacije u boji, u odvojena PDF dokumenta veličine do 5 MB, kao i da se isti elektronski unesu (upload) na stranicu Dokumenta za upis. Kandidat klikom na link Obavještenja (iz e-maila) otvara stranicu na kojoj treba da izvrši elektronski unos (upload) sljedećih dokumenata za upis:

1. svojeručno potpisan formular za Prijavu za upis na osnovne studije Univerziteta Crne Gore, koji je dostupan na internet stranici za upis Univerziteta Crne Gore;

2. originalna diploma o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;

3. originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja;

4. diploma “Luča” ili ekvivalentna diploma;

5. kopija biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuća lična isprava koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom;

6. diploma (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom ili međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak obrazovanja.

Stranac podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju kada je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Sadržina stranice Dokumenta za upis sa uputstvom za elektronski unos dokumentacije čini sastavni dio ovog konkursa.

Prijava iz tačke 1 ovog konkursa se podnosi elektronski u periodu  od 30.06.2020. do 02.07.2020. godine do 16 h, kada će sistem biti zatvoren.

FAZA 3: Nakon prethodno sprovedenih radnji vrši se pregled elektronski unesenih dokumenata i uslovno se verifikuje Prijava kao važeća, o čemu kandidat dobija obavještenje.

Sadržina obavještenja čini sastavni dio ovog konkursa.

Nakon toga kandidat dobija potvrdu putem e-maila da je uspješno unio potrebna dokumenta.

E-mail sadrži uputstvo kandidatu da original dokumenata dostavi preporučenom/kurirskom pošiljkom, naziv i adresu organizacione jedinice na koju treba uputiti pošiljku. Pošiljka sa originalnim dokumentima se mora poslati organizacionoj jedinici u okviru roka za predaju prijave (zaključno sa 02.07.2020. godine).

Sadržina ove stranice čini sastavni dio ovog konkursa.

U slučaju da komisija za upis ocijeni da su dokumenta nepotpuna ili neodgovarajuća, kandidat će dobiti Obavještenje putem e-maila da Prijava za upis nije potpuna i da se ista ne može uzeti u razmatranje, uz navođenje razloga i pozivanje kandidata da izmijeni elektronsku prijavu shodno komentarima Komisije za upis, najkasnije u roku od 24 h.

Sadržina obavještenja čini sastavni dio ovog konkursa.

FAZA 4: Konačnu valjanost prijave sa dokumentacijom komisija za upis organizacione jedinice cijeni nakon prijema originalne dokumentacije.

Prijava kandidata koji ne dostavi originalnu dokumentaciju smatraće se nepotpunom i neće se uzeti u razmatranje prilikom rangiranja.

Testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nijesu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit polažu se 04.07.2020. godine. Raspored termina polaganja predmeta biće istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica.

Prijemni ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslovi za upis, polažu se prema rasporedu koji će biti istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica, u periodu od 06.07.2020. do 08.07.2020. godine.

Napomena: Prijemni ispiti se organizuju za upis na sljedeće studijske programe: Medicina, Stomatologija, Arhitektura, Psihologija, Fizička kultura i zdravi stilovi života, kao i na stručno-umjetničke studijske programe.

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa 16.07.2020. godine, prema rasporedu organizacionih jedinica.

Na pitanja koja nijesu regulisana ovim propisom ili su u suprotnosti sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju i drugih relevantnih propisa, neposredno će se primjenjivati odredbe tih propisa.

 

IZVOR: UCG

 

Comments are closed.